MOM'S BIRTHDAY NOV 3 2018 - frederick warren photography, llc