MOM'S BIRTHDAY NOV 3 2014 - frederick warren photography, llc